Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení
1.1 Aplikace obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Michal Kamenický, Václavská 58, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 01606981, Subjekt je zapsán v živnostenském rejstříku u příslušného úřadu  podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Jindřichův Hradec,  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), nebo jiných smluv, uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován zejména na internetové adrese www.stelta.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Rozdílně jsou upravena práva a povinnosti:
mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nejednající v rámci výkonu svého povolání, své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující spotřebitel“) se práva a povinnosti řídí zejména občanským zákoníkem.
mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a dále mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávní jednotkou pro zabezpečování veřejných potřeb (dále jen „kupující podnikatel“) se práva a povinnosti řídí zejména obchodním zákoníkem
1.2 Označení kupujícího
Kupující spotřebitel a kupující podnikatel je shodně označován jako kupující pokud tyto obchodní podmínky upravují některá jejich práva a povinnosti společně.
1.3 Právní řád
Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případech přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.4 Internetové stránky
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky stránek prodávajícího umístěných zejména na internetové adrese www.stelta.com (dále jen „webové stránky“) a další související právní vztahy.
1.5 Odlišná ustanovení v kupní smlouvě
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.6 Jazyk kupní smlouvy
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.7 Předchozí obchodní podmínky
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.Uživatelský účet
2.1 Založení uživatelského účtu
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Údaje kupujícího
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.4 Zrušení uživatelského účtu
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet objektivně dlouhou dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.5 Dostupnost uživatelského účtu
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.Uzavření kupní smlouvy
3.1 Nabídka zboží
Webové stránky obsahují informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, tj. zejména název a specifikace zboží, kupní cenu zboží a náklady na zabalení a dodání kupujícímu. Kupní cena je konečná, tj. včetně všech daní a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Uvedené informace jsou platné v okamžiku jejich zobrazení na webové rozhraní obchodu. Uzavření kupní smlouvy za individuálně ujednaných podmínek není vyloučeno. Umístěním nabídky zboží na webovém rozhraní obchodu vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. Informace o nákladech na zabalení a dodání zboží kupujícímu jsou platné pouze při dodání zboží na území České republiky nebo jiného státu přímo uvedeného na webových stránkách. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2 Objednávka
Objednávkou zboží se rozumí vyplnění objednávkového formuláře kupujícím ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
volba režimu kupní smlouvy
identifikaci kupujícího,
informace o objednávaném zboží,
informace o zvoleném způsobu úhrady zboží,
informace o místě a způsobu doručení zboží a
informace o nákladech na zabalení a dodání zboží. (dále společně jen jako „objednávka“).
3.3 Volba režimu kupní smlouvy kupujícím
Při vyplňování objednávkového formuláře kupují zvolí, zda uzavírá kupní smlouvu jako kupující spotřebitel nebo jako kupující podnikatel. Uzavřením kupní smlouvy již není možné tuto volbu změnit. Kupující podnikatel prohlašuje, že splňuje podmínky uvedené v čl. 1.1. a uzavírá kupní smlouvu v rámci své obchodní činnosti a nebo zajišťování veřejných potřeb.
3.4 Přijetí objednávky
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.5 Potvrzení objednávky
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6 Dodatečné potvrzení objednávky
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7 Uzavření kupní smlouvy
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8 Lhůta k dodání zboží
Lhůta k dodání zboží, uvedená u jednotlivého zboží,  je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační. Součástí kupní smlouvy není lhůta pro dodání objednaného zboží kupujícímu prodávajícím. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem.
3.9 Zjevně nízká kupní cena
Pokud je kupní cena zboží uvedená na webovém rozhraní obchodu zjevně nižší, než obvyklá cena stejného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.) není kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva by byla v rozporu s dobrými mravy a tedy neplatná. Prodávající nenese odpovědnost za škodu tím způsobenou.
3.10 Náklady kupujícího související s uzavřením kupní smlouvy
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.11 Změna kupní smlouvy
Kupující může požádat prodávajícího o dodatečnou změnu uzavřené kupní smlouvy. Prodávající má právo žádost o dodatečnou změnu kupní smlouvy odmítnout. Změna kupní smlouvy je platná okamžikem potvrzení přijetí změny kupujícímu prodávajícím.
3.12 Darovací smlouva
Poskytnutí jakýchkoliv dárků prodávajícím kupujícímu je podmíněno uzavřením darovací smlouvy, jejíž platnost je přímo závislá na kupní smlouvě. Zánikem kupní smlouvy zaniká i darovací smlouva. Pokud kupující spotřebitel využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy podle č. 5.2, je povinen spolu s navraceným zbožím vrátit také poskytnuté dárky.
3.13 Povinnost uzavřít kupní smlouvu
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
4.Kupní cena zboží a platební podmínky
4.1 Kupní cena
Kupní cenou se rozumí cena zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.2 Způsoby zaplacení kupní ceny
Kupní cenu může kupující zaplatit těmito způsoby:
bezhotovostně prostřednictvím on-line platební brány na webovém rozhraní obchodu
bezhotovostně bankovním převodem na účet číslo 252888982/0300, IBAN CZ97 0300 0000 0002 5288 8982, BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP, vedený u společnosti ČSOB – Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), pod variabilním symbolem sděleným prodávajícím.
v hotovosti v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží
v hotovosti úhradou dobírečného v místě určeném kupujícím v objednávce
4.3 Splatnost kupní ceny
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4 Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny
V odůvodnitelných případech může prodávající požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.5 Faktura
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty registrovaným v České republice. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.6 Slevy
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Smluvní pokuta
Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení řádného a včasného uhrazení kupní ceny, maximálně do výšení kupní ceny zboží.
5.Odstoupení od kupní smlouvy
5.1 Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení o vyjímkách občanského zákona, není možné odstoupit od kupní smlouvy:
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
a na dodávku novin, periodik a časopisů.
5.2 Odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dnů
Kupující spotřebitel může v souladu s výkladem občanského zákona odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující spotřebitel prokazatelně předat prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) a to písemně na adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu info@stelta.eu. Kupující spotřebitel je oprávněn zboží vybalit z původního obalu a přiměřeným způsobem vyzkoušet, zda mu vyhovuje. Způsob převzetí zboží nemá vliv na možnost odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy zaniká současně případná darovací smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím (č. 3.12))
5.3 Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení  kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do patnácti (15) dnů o zániku kupní smlouvy, pokud není s prodávajícím dohodnuto jinak. Pokud je kupující alespoň třicet (30) dní v prodlení s vrácením zboží, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny zboží, nejvýše však do výše kupní ceny zboží. Zboží nemusí být zabaleno v původním obalu, ale musí být zabaleno tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před poškozením. Prodávající může nárokovat na kupujícím úhradu účelně vynaloženích nákladů na dopravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu.
5.4 Posouzení vrácení zboží prodávajícímu
Prodávající je oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů provést kontrolu vráceného zboží za účelem zjištění poškození zboží, nadměrného opotřebení a nebo částečného opotřebení spotřebitelem.
5.5 Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy
Při odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, včetně nákladů na zabalení a dodání zboží nejpozději do třiceti (30) dnů od zániku smlouvy. Podmínkou vrácení celé kupní ceny je vrácení kompletního zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství. Pokud kupující vrátí zboží nekompletní, prodávající může snížit vrácenou kupní ceno o hodnotu chybějícího části zboží nebo jeho příslušenství. Pokud není možné vrátit kupní cenu bezplatným způsobem, bude kupní cena snížena o nezbytné náklady vynaložené na její vrácení.
5.6 Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů
V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 má prodávající  právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Jedná se zejména o nutně vynaložené náklady spojené s odborným posouzením zboží a to v případě, že bylo vrácené zboží poškozeno, nadměrně opotřebováno, částečně spotřebováno anebo pokud bylo zboží užíváno zjevně nad míru nutnou ke zjištění, zda zboží spotřebiteli vyhovuje.
5.7 Právo prodávajícího na náhradu škody
Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má prodávající nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména v případech, kdy je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.
5.8 Možnost zápočtu prodávajícímu
Prodávající je oprávněn provést vzájemné započtení nároku na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek s nárokem kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.9 Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména v případech kdy:
nemůže jednoznačně identifikovat kupujícího,
kupující porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky
není možné dodat zboží za dohodnutou kupní cenu
není možné dodat zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem
kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny
kupující nepřevzal zboží řádně a včas
kupující nepřijal dodatečné potvrzení přijetí objednávky (č. 3.6)
5.10 Zánik kupní smlouvy
Kupní smlouva zaniká okamžikem prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy druhé smluvní straně. Kupní smlouva se tím od počátku ruší. Toto zrušení se nedotýká nároků na náhradu vzniklých škody, smluvních pokut a nároků na úroky z prodlení. Spolu se zánikem kupní smlouvy zaniká také případná darovací smlouva uzavřena mezi smluvními stranami dle čl. 3.12.
5.11 Zánik kupní smlouvy uzavřené s kupujícím podnikatelem
Zánikem kupní smlouvy mez prodávajícím a kupujícím podnikatelem z důvodu uvedených v čl. 5.9 písm. e), písm. f) nebo písm. b). je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30% z kupní ceny zboží nejpozději do patnácti (15) dnů od zániku kupní smlouvy.
6.Přeprava a dodání zboží
6.1 Způsob dodání zboží
Forma způsobu dodání zboží je zvolena kupujícím při vytváření objednávky na webovém rozhraní obchodu. Pokud se kupující dohodne s prodávajícím na zvláštním druhu dopravy, přechází na kupujícího riziko vzniku škody na zboží a náklady spojené s tímto druhem přepravy okamžikem předání zboží k přepravě.
6.2 Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem
Kupující spotřebitel není povinen při převzetí zboží vybalit a zkontrolovat. Kupujícímu se doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu a nebo přítomnost zjevných závad a poškození obalu. V případě jakýchkoliv závad na zboží kupující nepřevezme zboží a tuto skutečnost oznámí přepravci nebo prodávajícímu na kontaktní údaje uvedené na webových stránkách. Okamžikem podepsání dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu nemůže být brán zřetel.
6.3 Převzetí zboží kupujícím podnikatelem
Kupující podnikatel je povinen v okamžiku přijetí zboží provést kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží, vybalit zboží z původního obalu a zjistit přítomnost případných zjevných vad. V případě jakýchkoliv závad na zboží kupující nepřevezme zboží a tuto skutečnost oznámí přepravci nebo prodávajícímu na kontaktní údaje uvedené na webových stránkách. Pokud kupující podnikatel neprodleně neoznámí prodávajícímu zjevné vady a nebo převezme zboží od dopravce, má se za to, že zboží bylo bez zjevných vad. Kupující podnikatel je povinen oznámit prodávajícímu přítomnost jiných než zjevných vad  nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejich zjištění.
6.4 Prodlení kupujícího s převzetím zboží
Kupující je povinen převzít zboží v místě sjednaném v kupní smlouvě. Jestliže kupující odmítne převzít zboží a nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží na místo sjednané v kupní smlouvě. Tato povinnost vzniká kupujícímu i v případě poskytnutí dopravy prodávajícím zdarma.
6.5 Opakované dodání zboží
Opakované dodání zboží a nebo dodání jiným způsobem, z důvodu na straně kupujícího, je možné, pokud kupující uhradí náklady spojené s opakováním dodáním a nebo změnou způsobu dodání.
6.6 Dodací podmínky prodávajícího
Dodací a přepravní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran a jsou součástí kupní smlouvy.
7.Odpovědnost za vady zboží (reklamace), záruky
7.1 Odpovědnost prodávajícího vyplývající z občanského zákoníku
Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy České Republiky
7.2 Odpovědnost prodávajícího vyplývající z obchodního zákoníku
Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy.
7.3 Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
7.4 Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.5 Rozsah záruky
Po převzetí zboží v záruční době (dále jen „záruka) odpovídá prodávající kupujícímu za vady zboží, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou. Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním není vada. Záruka se nevztahuje na vady:
o kterých kupující věděl před převzetím zboží,
odporující povaze zboží, zejména uplynutí doby životnosti zboží,
pro které byla sjednána nižší cena zboží (sleva z běžné ceny),
způsobené porušením ochranných pečetí, plomb a nálepek zboží,
způsobené neodborným zásahem nebo instalací na zboží,
způsobené nesprávným nebo nadměrným užíváním zboží,
způsobené mechanickým poškozením zboží,
způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním a montáží,
způsobené zásahem vyšší moci.
7.6 Záruční doba
Záruční doba je kupujícímu spotřebiteli poskytována v délce dvacet čtyři (24) měsíců, kupujícímu podnikateli v délce šest (6) měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem kdy kupující převzal zboží nebo dnem kdy bylo zboží odborným způsobem uvedeno do provozu. Odborné uvedení do provozu musí být provedeno nejpozději do jednoho (1) měsíce od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění reklamace až do vyřízení reklamace, kdy byl kupující povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. V případě výměny celého zboží nebo jeho části začíná běžet záruční doba znovu.  Na vybrané zboží může být kupujícímu poskytnuta prodloužena záruka, pokud splní podmínky pro její získání. V prodloužené záruční době uplatňuje kupující právo na odpovědnost za vady zboží u výrobce nebo dovozce, nikoliv u prodávajícího. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží.
7.7 Záruční list
Záruční list není běžně k prodávanému zboží vydáván, neboť pro uplatnění reklamace je plně dostačující doklad o zakoupení zboží. Prodávající poskytne na žádost kupujícího písemnou záruku, která obsahuje obchodní firmu prodávajícího, identifikační číslo, sídlo a rozsah poskytované záruky. Platnost záruky není vydáním záručního listu dotčena.
7.8 Uplatnění reklamace
Místem pro uplatnění práv kupujícího vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího je adresa sídla nebo provozovny prodávajícího určená k přijímání reklamací. Pro uplatnění reklamace není podmínkou dodat zboží v původním obalu. Pro správné posouzení vad zboží je doporučeno uplatnit reklamaci bezodkladně po zjištění závad. Prodávající vydá kupujícímu doklad o uplatnění reklamace a předpokládané době trvání. Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:
kontaktní údaje kupujícího;
kopii dokladu prokazující zakoupení zboží;
dokumentaci závad (např. fotografie);
samotné zboží, pokud prodávající nerozhodne jinak.
Uplatnění reklamace neopravňuje kupujícího pozastavit zaplacení kupní ceny zboží.
7.9 Lhůty pro vyřízení reklamace
Oprávněnost reklamace je posouzena prodávajícím v okamžiku jejího uplatnění, v odůvodněných případech nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena:
v případě kupujícího spotřebitele bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od okamžiku jejího uplatnění,
v případě kupujícího podnikatele bezodkladně, nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od okamžiku jejího uplatnění.
Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad může být delší, pokud se na tom prodávající a kupující dohodnou. Pokud není lhůta dodržena má kupující spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle čl. 7.11.
7.10 Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, pak kupující spotřebitel v souladu s ust. § 622 odst. 1 občanského zákoníku
má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
není-li výše uvedený postup možný, může žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
7.11 Neodstranitelné vady
Za neodstranitelné vady se považují takové vady, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako zboží bez vady, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, pak kupující spotřebitel v souladu s ust. § 622 odst. 2 občanského zákoníku
má právo na výměnu zboží
má právo od kupní smlouvy odstoupit
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
7.12 Odstranitelné vady vyskytující se opětovně nebo ve větším počtu
Stejná práva jako v čl. 7.11 má kupující spotřebitel také v případech, kdy:
zboží má vady odstranitelné, avšak pro „opětovné vyskytnutí vady po opravě“ není možné zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže se stejná vada, bránící řádnému užívání, která byla v době uplatnění reklamace již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu.
zboží má vady odstranitelné, avšak pro „větší počet vad“ není možné zboží řádně užívat. Za větší počet vad se považuje zejména, jestliže má zboží současně, v době uplatnění reklamace, alespoň tři odstranitelné vady a každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.
7.13 Volba práva z odpovědnosti za vady zboží
Jestliže kupující spotřebitel může z důvodu určité vady zboží uplatnit více práv z odpovědnosti za vady zboží, je rozhodnutí, které z těchto práv uplatní, věcí jeho volby. Jakmile kupující spotřebitel vykoná volbu práva z odpovědnosti za vady zboží a uplatnění jedno z možných práv, je svým projevem vůle vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného práva měnit. Jiné právo z důvodu téže vady by mohl uplatnit pouze tehdy, kdyby uplatněné právo zaniklo (např. v souvislosti s nemožností plnění), nebo kdyby vada, pro kterou bylo uplatněné, nabyla nového charakteru
7.14 Zánik a přechod práv z odpovědnosti za vady zboží
Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Uplatnění reklamace, které neobsahuje všechny předepsané obsahové náležitosti (viz. čl. 7.8), se bude pohlížet tak, jako by nebylo učiněno. Odpovědnost za vady zboží je závazkovým právním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.
7.15 Odstranění vad zboží třetími osobami
Kupují není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží sám nebo u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího.
8.Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1 Výhrada vlastnictví
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2 Dárkový poukaz
Kupující má možnost koupit na webovém rozhraní obchodu dárkový poukaz. Kupní cena dárkového poukazu je shodná s jeho hodnotou. Dárkový poukaz lze poskytnout prodávajícím zdarma jako výraz poděkování za bezvýhradné dodržování obchodních podmínek kupujícím. Dárkový poukaz je možné využít pouze u zboží, které využití dárkového poukazu umožňuje. Dárkový poukaz lze uplatnit až do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Hodnota dárkového poukazu při zadání objednávky je ihned odečtena z ceny zboží. Dárkový poukaz není možné vyměnit za peníze. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednorázově v rámci jedné kupní smlouvy a nelze jej sčítat s dalšími dárkovými poukazy. Prodávající není povinen vrátit rozdíl mezi nižší cenou zboží a hodnotou dárkového poukazu. Kupující je povinen doplatit rozdíl mezi vyšší cenou zboží a cenou dárkového poukazu. Dárkový poukaz není cenným papírem a jeho hodnota není vázána na jeho fyzickou podobu. Pokud kupující zakoupil dárkový poukaz, uplatní se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek o kupní smlouvě. Pokud prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a následně kupující spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen nahradit kupujícímu spotřebiteli uplatněný dárkový poukaz nebo mu vystavit nový dárkový poukaz. Další podmínky pro využití dárkových poukazů mohou být stanoveny na webových stránkách nebo ve webovém rozhraní obchodu
8.3 Autorské právo
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.4 Užívání webového rozhraní obchodu
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.5 Informace uvedené na webových stránkách
Kupující bere na vědomí, že informace uváděné na webových stránkách mohou být přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat věcné, technické, faktografické či typografické chyby.
8.6 Zvláštní garance a záruky
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
8.7 Odpovědnost prodávajícího
Prodávající nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z webových stránek nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale nikoliv výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
8.8 Omezení odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou kupujícímu podnikateli
Prodávající odpovídá kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V každém případě odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.+
8.9.  Řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
9.Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1 Zákon o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Osobní údaje
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3 Souhlas kupujícího
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.4 Správnost, pravdivost a aktualizace osobních údajů
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
9.5 Zpracovatel osobních údajů
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6 Doba a způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7 Odvolání souhlasu kupujícího
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
9.8 Chybné zpracování osobních údajů
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9 Informace o zpracování osobních údajů
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10 Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
9.11 Ukládání cookies
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
10.Doručování
10.1 Forma a způsob doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2 Okamžik doručení
Zpráva je doručena:
v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
11.Závěrečná ustanovení
11.1 Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami
Uzavřením kupní smlouvy nebo registrací kupujícího na webovém rozhraní obchodu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, porozuměl jim a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.
11.2 Smluvní pokuty
Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.
11.3 Živnostenské oprávnění
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.4 Salvátorská klauzule
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.5 Postoupení pohledávek a závazků
Kupující souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn postoupit kterou pohledávku za kupujícím třetí osobě. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
11.6 Archivace kupní smlouvy
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.7 Prorogační doložka pro kupujícího podnikatele
Kupující podnikatel souhlasí s tím, že všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudem České republiky, jehož příslušnost bude určena podle sídla prodávajícího.
11.8 Kontakt
Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Michal Kamenický, Václavská 58, 377 01 Jindřichův Hradec, adresa elektronické pošty: info@stelta.com, telefon: +420 607 861 709.
11.9 Účinnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2016.